Reviews

Ik ben dankbaar voor de reviews die ik heb ontvangen. Hier volgen een paar die me blij maken.

 

'Je aanraking raakt mijn kern en laat me diep voelen in mijn lijf. Je nodigt me uit om volledig aanwezig te zijn en processen aan te gaan of los te laten. Je biedt steun waar nodig. Ik ervaar een diepe samenwerking tussen jouw handen, intuïtie en mijn lichaam als ik op je tafel lig.'

Anke

 

'Dank voor je steun, hulp en vriendelijkheid tijdens mijn zwangerschap. Met je professionaliteit en warme aanpak, hielp je me er een relaxte reis van te maken.'

Naomi

 

'Ik sliep als een roos, heb goed ongelofelijk goed gewerkt vandaag en er was ruimte, vertrouwen en een heerlijke flow, dus wat een mooi effect. Dank en tot de volgende keer!'

Laura

 

'Wat me opviel was de zorgvuldigheid waarmee ik behandeld werd. Er is iets essentieels geraakt en zowel het korte als langetermijneffect is overduidelijk. Ik heb het sterke vermoeden dat de behandeling een goede aanvulling en zelfs een verbetering was op het werk van andere specialisten.'

Nico

 

 

 

'Toen ik je ontmoette, was in nieuwsgierig en geïnteresseerd in de holistische benadering. Ik zat vast in mijn leven en wilde iets anders proberen om meer zelfvertrouwen en plezier te ervaren. Na de eerste sessie voelde ik een speciale connectie en de wens om je aanpak te volgen. Tijdens je sessies voel ik me vrij om mijn gevoelens te verkennen op een unieke en onbevooroordeelde manier. Dit heeft geholpen meer over mezelf te ontdekken. De meest waardevolle realisatie was wat het betekent om lief te zijn voor mezelf. Dit heeft mijn leven enorm veranderd en daar ben ik dankbaar voor. Dank dat je met me wilde werken en me liet inzien dat alles ok is, precies zoals het is.'

Franziska

 

'Het heeft me veel gebracht, vooral rust in mijn systeem.'

Diana

 

‘Ik heb de MRI-resultaten binnen en zoals verwacht, zijn mijn kniebanden gescheurd... Het goede nieuws, de andere blessures herstellen zo goed dat ik weer kan spinnen. Dat maakt me blij... Dus ik weet niet of je massage hier invloed op heeft gehad, maar ik denk zeker van wel :-) Dank!'

Rachel

 

 Reviews

I am grateful for the reviews I received. Here's a few that make me happy. 

 

‘Your touch touches my core and makes me feel deeply into my body. You invite me to be fully present, initiate processes to engage in or let go. You offer support where it feels necessary. I experience a deep collaboration between your hands, intuition and my body while lying on your massage table.'

Anke

 

‘Thank you for the support, help and kindness during my pregnancy. With your professionalism and warm approach you helped me making it a happy and relaxed journey.'

Naomi

 

'I slept like a rose, worked incredibly well today and there was space, trust and a wonderful flow, so what a beautiful effect. Thanks and see you next time!'

Laura

 

'What I noticed was the diligent care in how I was treated. Something essential was touched and the short term as well as the long term effects are crystal clear. I've got this strong presumption that the treatment was a good complement and even an improvement on the job of other specialists.'

Nico

 


 

 

'When I met you, I was curious and interested in the holistic approach. I felt stuck in my life situation and wanted to try something different to experience more self confidence and joy. After the first session I felt a special connection and the wish to pursue your approach. During your sessions I feel free to explore my feelings in a unique and unbiased way. This helped me discover more about myself. The most valuable realization was wat it means to be kind to myself. This changed my life a lot and I am grateful for that. Thank you for working with me and making me realize that everything is ok just the way it is.'

Franziska

 

'It brought me a lot, especially tranquility in my system.'

Diana

 

‘I got the MRI results and like expected, my knee ligaments are ripped... Good news, the other injuries are healing so well that I can go spinning again. That makes me happy... So I don't know wheather your massage had an influence on this, but I sure think that is the case :-) Thanks!'

Rachel